اخبار

این کتاب حاصل مطالعه ای است که به سفارش و با همیاری و مشارکت علمی "سازمان بهره وری انرژی ایران" توسط "انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدمات انرژی" انجام شده است.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یدالله سبوحی اظهار کرد: بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف همچون ساختمان ها، صنعت، حمل و نقل، نیروگاه ها، خطوط انتقال گاز و نفت امری مهم بوده، به گونه ای که در اسناد بالا دستی کشور نیز به آن تاکید شده است و آمارها بیان می کند که حدود 40 درصد انرژی نهایی کشور در بخش ساختمان ها مصرف می شود که شامل ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و عمومی است.
دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست معاونت علمی دامه داد: بنابراین با توجه به سهمی که این اماکن در مصرف انرژی دارند باید بهینه سازی مصرف انرژی در آنها مورد توجه زیاد قرار گیرد در این راستا نیز این موضوع در سال 75 مورد بحث قرار گرفت تا کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها انجام شود.
وی افزود: البته این انرژی برای مصارف گوناگون همچون تامین دمای آسایش، تامین آب گرم، پخت و پز، استفاده از انرژی برق برای تامین انرژی تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. 65 تا 75 درصد انرژی مورد استفاده در ساختمان ها مربوط به تامین دمای آسایش است.
مسئول میز تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی بیان کرد: در این میان، قانون مبحث 19 را باید از قوانین مهم برای صرفه جویی در حوزه انرژی دانست که در اواخر دهه 70 تدوین و اوایل دهه 80 تصویب شد تا در ساختمان ها اقدامات لازم برای کاهش دادن مصرف انرژی در نظر گرفته شود. البته در سال های بعد قوانین دیگری همچون قانون اصلاح مصرف انرژی تصویب شد و زیرساخت های قانونی مهم برای مدیریت و بهینه سازی انرژی در کشور در دسترس است.

**تهران شهر پایلوت در حوزه بهینه سازی انرژی می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف درباره پایلوت شدن تهران در حوزه بهینه سازی انرژی در ساختمان ها گفت: در ادامه این روند در سال 87 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت طرحی پیشنهادی به دفتر عمران سازمان ملل متحد ارائه داد تا بر اساس آن بهینه سازی انرژی در ساختمان ها با همکاری این شرکت انجام شود و بتوانند بخشی از هزینه های این طرح را با استفاده از حمایت های سازمان های بینالمللی تامین کنند. این پیشنهاد به صندوق جهانی محیط زیست ارائه و در نهایت در سال 2010 تصویب شد تا 4 میلیون دلار منابع مالی برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های تهران توسط صندوق جهانی محیط زیست و مابقی یعنی 28 میلیون دلار توسط دولت ایران تامین شود. در این صورت شهر تهران پایلوتی می شود تا در صورت موفقیت در سرتاسر کشور این اقدام انجام شود.
مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در امور بهینه سازی مصرف انرژی در ادامه بازار بهینه سازی مصرف انرژی در کشور را نیازمند تحول دانست و ابراز کرد: از آنجا که تامین 28 میلیون دلار از طرف دولت نمی توانست به توسعه ظرفیت بخش خصوصی منجر شود در سال های 92 و 93 این موضوع در ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی مطرح شد و ستاد آمادگی خود را برای سازماندهی طرح جهت فعالسازی شرکت های خدمات انرژی و دانش بنیان خصوصی در زمینه بهینه سازی انرژی ساختمان ها اعلام کرد. ستاد هدف از اجرای این طرح را ظرفیت سازی برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها دانست و محور اصلی ان را ایجاد تحول در بازار انرژی بیان کرد تا مردم به نوعی تشویق به انجام اقدامات در راستای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها شوند.

**ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری
وی سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و فعال شدن شرکت های خدمات انرژی را لازمه انجام این اقدامات دانست و عنوان کرد: سرمایه گذاری نیز وقتی رخ می دهد که توجیه اقتصادی برای آن وجود داشته باشد که این مسئله نیز با وجود پایین بودن قیمت حامل های انرژی و بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور به سختی توجیه پذیر است. بنابراین طرح مورد بحث در این زمینه می تواند راهگشا باشد چرا که محور آن با عنوان ایجاد تحول در بازار انرژی برای به کارگیری ساز و کارهای بازار و انجام بهینه سازی انرژی در ساختمان ها و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری انجام می شود.
سبوحی همچنین ابراز کرد: با توجه به تعریف جدید موضوع توسط ستاد قرار شد صندوق های نوآوری به شرکت های دانش بنیان و خدمات انرژی طبق ضوابط و مقررات حاکم بر صندوق ها تسهیلات با هزینه پائین را ارائه دهند تا در این زمینه فعالیت شرکت های خدمات انرژی و دانش بنیان توسعه پیدا کنند. بنابراین تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دفتر عمران سازمان ملل متحد منعقد شد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت این کار را عهده دار شد.
وی با بیان اینکه این طرح سه مولفه دارد، گفت: نخست بررسی و ارزیابی قوانین و آیین نامه ها برای حوزه بهینه سازی انرژی در ساختمان ها و پیشنهاد اصلاحیه است تا به نوعی به اجرایی شدن سیاست ها کمک شود. سپس اجرای پایلوت های مشخص برای کاربرد فناوری های نوین با بازده انرژی بالا در ساختمان های نمونه است تا توسعه فناوری در کشور تشویق شود. آخرین مولفه نیز ایجاد تحول در بازار انرژی کشور برای توجیه پذیر کردن طرح ها بهینه سازی انرژی ساختمان ها بر اساس مکانیسم و ساز و کار بازار و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در این زمینه است.

پنل"نقشمسائلاجتماعیوفرهنگیدربسترسازیوپذیرش جامعهدرحوزهانرژیوساختمانهایپایدار" با ریاست و سخنرانی آقای دکتر غلامعلی نجفی رئیس هیئت ‌مدیره انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران در سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی برگزار گردید.در این پنل، آقای دکتر نجفی مقاله ای با عنوان " نگاهيبهمباحثفرهنگيواجتماعيدرمديريتمصرفانرژيدرساختمان" ارایه نمودند که نتایج حاصل از مطالعات آن بیانگر این است که مباحث اجتماعی و فرهنگی نقشی کلیدی در مدیریت مصرف انرژی ساختمانها دارد.

وی تعيينميزاناستقبالشهروندانتهرانيازطرحافزايشكارآئيموتورخانههابراساسگروههايمختلفاجتماعي و شناسائيعواملاجتماعيموثربرتصميمشهروندانتهرانيبرايمشارکتدرطرحافزايشکاراييموتورخانهها را از اهداف اصلی و فرعی  این پژوهش بیان کرد.

نتایج این مطالعه حاکی از این است که بین عواملی همچون " تعددواحدهایساختمان"، "رضایتشهروندانازعملکردتاسیساتخود"،  "سطحتحصیلاتشهروندان" و "تمایلبههمکاریشهرونداندرطرح" رابطه معکوس وجود دارد. هم چنین بین عواملی از جمله " آشناییشهروندانباروشهایبهینه‌سازی"، " رضایتازهمکاریوهماهنگیدرمیانهمسایه‌ها"، " دسترسیبهموتورخانهدرطولروز"، " نگرششهرونداننسبتبهگازمصرفیشان" و "تمایلبههمکاریشهرونداندرطرح" رابطه مستقیم وجود دارد.  

سپس ایشان پیشنهادات زیر را در جهت پیشرفت امور فرهنگی و اجتماعی جامعه در زمینه مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ارایه نمودند:

-          درخصوصآموزشوتوسعهآگاهيهايعموميوفرهنگسازيدرزمينهمديريتانرژيدر ساختمان،برنامههايخاصيتدوينوبهاجرادرآيد.

-          درخصوصايجادتناسبتجهيزاتي،وبهروزبودنتكنوژي،وكاربردتكنولوژيهايهوشمندومبتني براينترنتوكنترلياارتباطازراهدوركمكهايلازمصورتگيرد.

-          درساختساختمانها،بهمقولاتمديريتانرژي،وايمنيفيزيكيوايمنيفاميليونيازهاياجتماعي واحدهايساختمانيبهايحداقليدادهشود.

-          نظارت/ وآموزش سيستمهايبهرهبرداريونگهداريموردتوجهقرارگيرد

-          مقصرشناختنمردمومصرفكنندهازفرهنگگفتگويمسئولينخارجشود.

-          برايمديريتانرژيدرساختمانها،يكبرنامهجامعاقداممشترك )برنامهتلفيقيوباديد سيستمي( مبتنيبرتمامابعادوجوانبامرتوسطهمهسازمانهايمسئولسيستمكلانانرژيكشور وبانظرخواهيومشاركتانجمنهايصنفيوحرفهايتهيهوبهمورداجرادرآيد.

-          ورود انجمن‌های مرتبط از جمله انجمنشركتهايخدماتانرژيايرانبهعنوانحرفهايترينانجمنتخصصيدراينزمينه نقش بسزایی در پیشبرد این امر دارد.

به گزارش خبرنگار بین الملل «انرژی امروز» در این چشم‌انداز بر مواردی چون تغییرات در سیستم جهانی انرژی؛ کاهش شدید هزینه‌های انرژی‌های پاک، تغییر ترکیب انرژی چین و قابلیت انعطاف نفت و گاز شیل تاکید شده است.

در چشم‌‌انداز جهانی انرژی میزان رشد اقتصاد جهان، ۳.۴ درصد در سال عنوان شده و پیش‌بینی‌ شده است جمعیت جهان از ۷.۴ میلیون فعلی به ۹ میلیون در سال ۲۰۴۰ برسد. از طرفی این افزایش جمعیت باید همراه باشد با بهبود شهرنشینی و بهره‌وری انرژی.

IEA در پیش‌بینی‌های خود سه سناریوی اصلی را معرفی می‌کند: سناریوی سیاست‌های جدید NPS می‌گوید که تقاضای انرژی جهان تا سال ۲۰۴۰ حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و از ۱۳.۷ میلیارد تن معادل نفت سال ۲۰۱۶ به ۱۷.۵ میلیارد تن معادل نفت سال ۲۰۴۰ می‌رسد.

از این میزان رشد تقریبا ۶۲ درصد مربوط به آسیا بوده و به دنبال آن آفریقا و خاومیانه قرار دارند اما در اروپا و شمال آمریکا این رشد با کاهش همراه خواهد بود.

انرژی‌های کم کربنی چون تجدیدپذیرها و انرژی هسته‌ای و گاز ۸۵ درصد این رشد انرژی را از آن خود خواهند کرد و بقیه به صورت ۱۰ درصد برای نفت و ۵ درصد هم برای زغال سنگ خواهد بود.

در این سناریو تقاضای نفت از ۹۵.۵ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۱۶ به تقریبا ۱۰۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۴۰ می‌رسد. قیمت نفت هم در این سناریو به ۱۱۱ دلار می‌رسد.

در سناریوی سیاست‌های فعلی CPS، ‌داریم که تقاضای نفت تقریبا به ۱۲۲ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. بقیه تقاضا برای انرژی هم از طریق گاز، نفت سخت، نفت فوق سنگین و بیتومن، بیوسوخت و غیره تامین می‌شود.

اما از سویی با این سناریو قیمت نفت بایستی در سال ۲۰۴۰ به ۱۳۶ دلار برسد.

بر همین اساس تولید نفت اوپک در سال ۲۰۴۰ به ۴۶.۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد. و تولید نفت ایالات متحده هم بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ به ۸ میلیون بشکه در روز می‌رسد و ایالات متحده دومین صادر کننده نفت دنیا می‌شود.

در سناریوی توسعه پایدار SDS، دسترسی جهانی به انرژی محقق می‌شود، انتشارات بر اساس توافق پاریس کاهش می‌یابند و محیط زیست نیز بهبود می‌یابد.

در این سناریو، انرژی مورد نیاز دنیا در سال ۲۰۴۰ حدود ۲۰ درصد کمتر از آن چیزی است که در NPS آمده است. ۳۱۰۰ میلیون تن معادل نفت در زغال سنگ، ۳۱ میلیون تن معادل نفت در تقاضا برای نفت و ۱۱۰۰ در تقاضا برای گاز کاهش خواهیم داشت و تعداد خودروهای برقی هم به ۱۰۰ هزار دستگاه در روز خواهند رسید.

هرچند آنچه که در این سناریو مطرح شده است بیشتر به آرزو شباهت دارند.

https://www.iea.org/weo2017/

صفحه1 از32
  • آمار سایت:
  • امروز: 29
  • |
  • این ماه: 4289
  • |
  • مجموع: 220513
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…