سخنرانی جناب آقای دکتر نجفی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران با موضوع "نگاهي به مباحث فرهنگي و اجتماعي در مديريت مصرف انرژي درساختمان" در سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی

پنل"نقشمسائلاجتماعیوفرهنگیدربسترسازیوپذیرش جامعهدرحوزهانرژیوساختمانهایپایدار" با ریاست و سخنرانی آقای دکتر غلامعلی نجفی رئیس هیئت ‌مدیره انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران در سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی برگزار گردید.در این پنل، آقای دکتر نجفی مقاله ای با عنوان " نگاهيبهمباحثفرهنگيواجتماعيدرمديريتمصرفانرژيدرساختمان" ارایه نمودند که نتایج حاصل از مطالعات آن بیانگر این است که مباحث اجتماعی و فرهنگی نقشی کلیدی در مدیریت مصرف انرژی ساختمانها دارد.

وی تعيينميزاناستقبالشهروندانتهرانيازطرحافزايشكارآئيموتورخانههابراساسگروههايمختلفاجتماعي و شناسائيعواملاجتماعيموثربرتصميمشهروندانتهرانيبرايمشارکتدرطرحافزايشکاراييموتورخانهها را از اهداف اصلی و فرعی  این پژوهش بیان کرد.

نتایج این مطالعه حاکی از این است که بین عواملی همچون " تعددواحدهایساختمان"، "رضایتشهروندانازعملکردتاسیساتخود"،  "سطحتحصیلاتشهروندان" و "تمایلبههمکاریشهرونداندرطرح" رابطه معکوس وجود دارد. هم چنین بین عواملی از جمله " آشناییشهروندانباروشهایبهینه‌سازی"، " رضایتازهمکاریوهماهنگیدرمیانهمسایه‌ها"، " دسترسیبهموتورخانهدرطولروز"، " نگرششهرونداننسبتبهگازمصرفیشان" و "تمایلبههمکاریشهرونداندرطرح" رابطه مستقیم وجود دارد.  

سپس ایشان پیشنهادات زیر را در جهت پیشرفت امور فرهنگی و اجتماعی جامعه در زمینه مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ارایه نمودند:

-          درخصوصآموزشوتوسعهآگاهيهايعموميوفرهنگسازيدرزمينهمديريتانرژيدر ساختمان،برنامههايخاصيتدوينوبهاجرادرآيد.

-          درخصوصايجادتناسبتجهيزاتي،وبهروزبودنتكنوژي،وكاربردتكنولوژيهايهوشمندومبتني براينترنتوكنترلياارتباطازراهدوركمكهايلازمصورتگيرد.

-          درساختساختمانها،بهمقولاتمديريتانرژي،وايمنيفيزيكيوايمنيفاميليونيازهاياجتماعي واحدهايساختمانيبهايحداقليدادهشود.

-          نظارت/ وآموزش سيستمهايبهرهبرداريونگهداريموردتوجهقرارگيرد

-          مقصرشناختنمردمومصرفكنندهازفرهنگگفتگويمسئولينخارجشود.

-          برايمديريتانرژيدرساختمانها،يكبرنامهجامعاقداممشترك )برنامهتلفيقيوباديد سيستمي( مبتنيبرتمامابعادوجوانبامرتوسطهمهسازمانهايمسئولسيستمكلانانرژيكشور وبانظرخواهيومشاركتانجمنهايصنفيوحرفهايتهيهوبهمورداجرادرآيد.

-          ورود انجمن‌های مرتبط از جمله انجمنشركتهايخدماتانرژيايرانبهعنوانحرفهايترينانجمنتخصصيدراينزمينه نقش بسزایی در پیشبرد این امر دارد.

  • آمار سایت:
  • امروز: 11
  • |
  • این ماه: 3644
  • |
  • مجموع: 245954
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…