اساسنامه انجمن

« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي شرکتهای خدمات انرژی ایران »

(شرکتهای مشاوره، بهینه سازی و ممیزی انرژی)

 


فصل يكم

 كليات

ماده 1 - هدف :

در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

ماده2-  نام انجمن:

نام : انجمن صنفي کارفرمايي شرکت های خدمات انرژی ایران كه در اين اساسنامه  به  اختصار « انجمن » ناميده مي‌شود.

ماده3- حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن :

حوزة فعاليت انجمن:  حوزة جغرافيايي سراسر کشور ایران می باشد.

اقامتگاه کنونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است: تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، کوثر یکم پلاک62، طبقه اول کدپستی 1457783913

تلفن: 66937034     فاکس: 89775572

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانونی انجمن را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا -  از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد -  به طور کتبي به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد.

ماده 4- وظايف اساسي وعام انجمن :

1-   حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.

2-     - جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3-     برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها.

4-     كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

5-   ایجاد زمینه های مساعد و برقراری ارتباط با ارگان ها و نهاد های رسمی و قانونی و موسسات دولتی و ملی در قالب مقررات قانونی جلب توجه آنان در جهت نیل به اهداف انجمن.

6-      دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.

7-   همكاري و هماهنگی در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با وظايف انجمن، برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر و رفع نیازمندی های آنان.

8-     كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.

9-     کوشش در جهت جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن و تلاش و اهتمام در واگذاری امور مربوط به مؤسسات و شرکتهای مرتبط، به انجمن و یا شرکتها و مؤسسات عضو انجمن از طریق انعقاد پیمانهای دستهجمعی کار در حدود مقررات قانونی و حمایت از حقوق و منافع و حرفهای اعضاء همچنین ایجاد امکانات لازم در پیگیری خواستهای قانونی اعضاء تا رسیدن به هدف نهایی.

10- خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

11- پیوستن به انجمن‌های همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های مربوط با رعایت مقررات قانونی.

12-همكاری با سایر تشكل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی كه به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن قرارداده شده یا خواهد شد.

13-ائتلاف، همكاری و هماهنگی در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

14-همکاری با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و توصیه و تشویقمؤسسات و شرکتهای عضو در اجرای قوانینکار و تأمین اجتماعی در مورد کارکنان خود.

15-راهنمایی کارشناسانه به مؤسسات و شرکتهای عضو در جهت بهبود خدمات انرژی یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین كنترل كیفیت و ارتقاء قدرت اجرایی مؤسسات مذکور و کوشش در فراهم آوردن تسهیلات در اجرای کارها و نظارت در انجام درست آنها

16-  كوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و  تأمین نیروی انسانی موردنیاز، همكاری با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت كار.

17-انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانینكار و تأمیناجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی كارفرمایان به مراجع ذیربط.

18-قبول مسئولیت و همكاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تكالیفی كه این دستگاه‌ها به انجمن محول میكنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

19-ایجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای یا كانونهای مربوط در كشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات كشور.

20-شركت در مذاكرات حرفهای با سایر سازمانهای كارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته-جمعی با سازمانهای كارگری.

21-عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با انجمن در چارچوب فعالیتها و قوانین و مقررات مملکتی.

22-تشکیل و برگزاری سمینارها و تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت درکمیته‌های همکاری و انضباطکار.

23-تقسیمبندی وظایف انجمن در قالب کمیته‌های تخصصی جهت ارتقاء سطح فنی و علمی اعضاء انجمن و اعلام به کلیه اعضاء جهت عضویت و حضور در هریک از کمیته‌ها (در جلسات و پروژه‌های فنی).

24-کمک به بالابردن استانداردهای مصرف بهینه انرژی درکلیه بخشهای تولید، فرآورش، تبدیل، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و مصرف انرژی در کشور.                   

25-کمک به استفاده منطقی ازمنابع موجود با نگاه صیانتی ازمنافع نسلهای آینده.

26-  کمک به رشدتوسعه پایداراقتصادی وصنعتی باتکیه برملاحظات زیست محیطی

ماده ۵- وظایف اختصاصی انجمن :

الف- کوتاه مدت( یکساله)

1-     طراحی و توسعه وب سایت به منظور معرفی بیشتر انجمن صنفی خدمات انرژی.

2-     انتشار نشریه تخصصی انجمن صنفی خدمات انرژی با رعایت مقررات قانونی مربوط.

3-      ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک برای انجمن صنفی خدمات انرژی.

4-     فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش عمومی در خصوص مزایای ملی اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها.

5-     فرهنگ سازی، اطلاع رسانی وآموزش گسترده درخصوص اصلاح الگوی مصرف در بخش مصرف کننده نهایی شامل ساختمان، حمل ونقل، صنعت و کشاورزی.

6-      شناسایی مکانیزمهای مفقود بین دولت و شرکتهای خدمات انرژی.

7-     شناسایی مکانیزمهای مفقود بین ESCOها و مصرفکننده (فقط بخشی از آن به عهده انجمن است.)

8-     مطالعه بازار شرکت های خدمات انرژی در زمینه پژوهش، آموزش، ممیزی و سایر خدمات انرژی در کشور.

9-     تدوین رویه مناسب و اجرای عضوگیری گسترده انجمن از شرکتها ارائه دهنده خدمات مشاوره، بهینه سازی و ممیزی انرژی در کشور.

ب- میان مدت ( پنج ساله)

1-      طراحی و تدوین سیستم یکپارچه اطلاعات شرکتها و موسسات خدمات انرژی.

2-     گسترش بازار برای شرکتها ومؤسسات خدمات انرژی.

3-     جهتدهی فعالیتهای استانداردسازی نحوه ارائه خدمات انرژی.

4-     قیمتگذاری خدمات قابل ارائه توسط اعضاء به منظور حفظ منافع انجمن صنفی با هماهنگی مراجع قانونی ذیربط.

5-     آگاهسازی و آموزش شرکت ها و موسسات خدمات انرژی.

6-      طراحی و تدوین تقویم آموزشی منسجم و یکپارچه.

7-     برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با حمایت انجمن صنفی خدمات انرژی برای نهادهای دولتی و غیردولتی متقاضی.

8-     برگزاری سمینارهای تخصصی با حمایت انجمن صنفی.

9-     تدوین و اجرای طرح جایزه ملی بهینهسازی مصرف انرژی

10-تدوین آییننامه‌های تامین مالی طرحهای خدمات انرژی و پیشنهاد به مراجع دولتی، پیگیری فراهمسازی تسهیلات مالی برای شركتها و موسسات خدمات انرژی

11-طراحی و تدوین بسته‌های قانونی دریافت حمایتهای مالی ویژه بانکها و موسسات مالی- اعتباری کشور

12-هماهنگی وانعقاد توافقنامه با بانکها و مؤسسات مالی جهت تأمین منابع مالی پروژه‌های بهینهسازی انرژی بصورت مشارکتی یا ارائه تسهیلات

13-تدوین آیین نامه و رویه‌های اخذ رتبه بندی شرکت ها و موسسات خدمات انرژی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

14-کمک به تدوین و اجرای استاندارهای مرتبط با خدمات انرژی در کشور

15-کمک به تدوین معیارهای مصرف انرژی دربخش های مختلف سیستم انرژی

16-  طراحی و تدوین رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد بهینهسازی مصرف انرژی و راهاندازی مراکز آموزشی مربوطه از طریق اخذ مجوز از مراجع ذیالصلاح

ج- بلند مدت (ده ساله)

1-     شناخته شدن انجمن بعنوان بازوی سازمانهای دولتی یا مرتبط ( بهینه سازی شرکت ها، سابا، موسسه مطالعات انرژی)

2-     ارائه خدمات مطمئن، ایمن و اقتصادی به کلیه ذینفعان درحوزه انرژی

3-     هماهنگی و انعقاد تفاهمنامه با تأمینکنندگان و تولیدکنندگان جهت تأمین تجهیزات ومصالح مورد استفاده در اجرای راهکارها

4-     کمک به تأمین تجهیزات و لوازم اندازهگیری استاندارد مورد نیاز در طول دوره ممیزی انرژی و بهرهبرداری جهت اعضای انجمن

5-     تدوین سیستم راهبری، نگهداری وتعمیرات بمنظور طراحی رویه مناسب بهرهبرداری از تجهیزات و تأسیسات

6-      ارائه خدمات مطمئن، ایمن و اقتصادی به کلیه ذینفعان درحوزه انرژی

7-     کمک به ایجاد بستر مناسب جهت تدوین رویه‌های مدیریت و ممیزی انرژی در تجهیزات  صنعتی و ساختمانی و ارائه جهت  بهره برداری مهندسان انرژی

8-     تدوین بسته‌های قانونی بیمه انرژی و راهاندازی آن در کشور

9-     مذاکره وهماهنگی با شرکتهای بیمهگر جهت انعقاد تفاهمنامه در خصوص پذیرش خسارات ناشی از عدم تحقق صرفه­جویی

10-گسترش همکاریهای بینالمللی خدمات انرژی در کشور به کمک سایر انجمنها و نهادهای داخلی و بینالمللی

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن

ماده ۶–شرایط عضویت :

كلیه اشخاص حقیقی(کارفرمایان) و اشخاص حقوقی فعال در امر خدمات انرژی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن درآیند:

الف) شرایط عمومی

۱- تابعیت ایران .

۲- شاغل در زمینه مشاوره، بهینهسازی و ممیزی انرژی در حوزه فعالیت انجمن با ارایه مدارك شناسایی معتبرشامل اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی و شناسنامه مشخصات حقوقی برای اعضای حقوقی بهمراه مدارک شناسایی معتبر و شناسنامه مشخصات حقیقی برای اعضای حقیقی انجمن

۳- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی اركان انجمن.

۴- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب .

ب) شرایط اختصاصی

شاغل در صنعت انرژی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارکشناسایی معتبر بشرح ذیل:

۱- ارائه خدمات پژوهشی، مطالعاتی و اجرایی حوزه انرژی

۲- ارائه خدمات برنامهریزی و مدیریت انرژی

۳- ارائه خدمات ممیزی و بهینه سازی انرژی

۴- تهیه و تامین تجهیزات ممیزی و مدیریت انرژی

۵- ارائه خدمات مشاوره در زمینه اقتصاد-انرژی

۶- ارائه خدمات در زمینه انرژیهای نو و سوختهای جایگزین

۷- ارائه خدمات در زمینه فناوریهای انرژی

تبصره ۱- كلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچكس را نمی‌توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان ازسوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد؛ متقاضی می‌تواند شكایت خود را دراولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳ –در صورتی كه هر یك از اعضاء شرایط عضویت انجمن را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته میشود، لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده ۷ - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن :

1-­ عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن).

۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریك از اركان انجمن (باتشخیص هیأت مدیره انجمن).

۳- از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۶ این اساسنامه.

۴- آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی كشور.

۵- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

تبصره –در موارد بندهای ۱و ۲ عضویت شخص مورد نظر تا تشكیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درمیآید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی، حق رای نخواهد داشت.

ماده ۸- منابع مالی انجمن :

الف – مبلغ ورودیه اعضای حقوقی و حقیقی که یکبار در ل دوره عضویت دریافت می­شود بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ب –مبلغ حق عضویت سالیانه اعضا حقوقی وحقیقی بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ج –كمك ‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی و به اختیار كمك دهنده.

تبصره ۱- قبول و دریافت كمك‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع كتبی به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی.

تبصره ۲- انجمن باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی ‌باشد.

ماده ۹- كلیه اعضا باید حق عضویت خود را با توجه به ماده۷، مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانكی كه انجمن تعیین و اعلام میكند واریز و رسید بانكی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره ۱- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره ۲- مبالغی كه به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.

تبصره ۳- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده ۱۰ - چنانچه هر یك از اعضا در مدت حداكثر ۳ ماه بعد از موعد مقرر بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار كتبی داده می‌شود. چنانچه از تاریخ اخطار، حداكثر ظرف یك ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکوردرانجمن، به حالت تعلیق در میآید. اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .

تبصره ۴- تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود .

فصل سوم

اركان انجمن

ماده ۱۱- اركان انجمن عبارت است از :

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳-بازرس یا بازرسان

الف - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده ۱۲ –  مجمععمومی كه عالی‌ترین ركن انجمن است؛ از اجتماع اعضاء حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی وفوق العاده تشكیل میگردد.

تبصره ۱ –برای تشكیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیلة ارسال دعوت نامه رسمی با امضاء رئیس هیات مدیره كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشكیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید .

تبصره ۲ –دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنكاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان، حداقل یك چهارم اعضای انجمن میتوانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .

تبصره ۳ –دعوت كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده  مكلفند موضوع و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روزپیش از تشكیل ، طی دعوتنامه كتبی به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام  نمایند .

تبصره ۴ –اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی كه مجمع عمومی تصویب نماید؛ بطور كتبی و مخفی بعمل خواهد آمد .

تبصره ۵ –هر یك از اعضای مجمع عمومی می تواند وكالت یكی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .

ماده ۱۳- مجمع عمومی عادی هر سال یك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه یك اعضاء رسمیت می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یك سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .

تبصره ۱ – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یك چهارم اعضاء، بطور فوق العاده تشكیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی عادی در كلیه مراحل، با اكثریت نصف بعلاوه یك آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان كه با اكثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان در مورد كارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی انجـمن صنفی .

۲- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی .

3- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای كلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .

4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .

5- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی كه صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .

6- رسیدگی نهایی به اعتراض كسانی كه طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده ۷ اساسنامه )  .

7- تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا.

8- ایجاد كمیته ها و همكاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی وسایرمراکزمرتبط.

9-­ انتخاب و عزل انفرادی ودسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.

10-­ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت اعضا بنا به پیشنهاد هیئت مدیره.

ماده ۱۵ – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۴،با حضور دست كم نصف بعلاوه یک اعضا تشكیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل یك سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اكثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسة معتبر خواهد بود .

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

2- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تسویه حساب.

تبصره - پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود . و حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.

ماده ۱۷- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یكی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع عمومی مركب از دست کم یك رئیس، یك یا دو نایب رئیس و یك یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رأی اكثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یكی از آنها نیز در دستور كار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اكثریت اعضاء انتخاب می شوند .

تبصره ۱- اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی وهیأت نظارت بر انتخابات نباید كاندیدای عضویت  درهیأت مدیره و بازرسان باشند ( مگر درصورت نظرمثبت سه چهارم حاضران درمجمع عمومی و یا زمانی كه انجمن صنفی دارای كمتراز ۲۰ عضو باشد) .

تبصره ۲- برگزار كنندگان مجامع عمومی  عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .

تبصره ۳- هیات رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اكثریت آرا، اعضای اصلی وعلی البدل هیأت مدیره، بازرسان اصلی و علی البدل راطی صورتجلسه تعیین نمایند .

تبصره ۴- هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه مجمع با تصویب اكثریت اعضا میتواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین كند . تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشكیل جلسه همان نصاب قبلی میباشد كه در صورت عدم تشكیل، در مرحله بعدی،  مجمععمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۸- چنانچه اعضای شركت كننده در انتخابات ظرف یك هفته از تاریخ تشكیل مجمع عمومی باذكر دلایل به چگونگی انجام انتخابات كتباً اعتراض نمایند، هیأت رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود، حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره - چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد، هیأت رییسه وهیات نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد .

ب - هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۹- هیأت مدیره دارای ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل بوده كه از بین كاندیداهای واجد شرایط، با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب میگردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است .

ماده ۲۰- هیأت مدیره مكلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یك هفته اولین جلسه خود راتشكیل و از بین خود، یك رئیس، یك نایب رئیس ، یك خزانه دار و از بین اعضای اصلی  هیأت مدیره یا خارج از آن یك دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك موردنیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .

ماده ۲۱- جلسات هیأت مدیره هر یک "ماه"یك بار تشكیل وباحضور دوسوم  اعضا رسمیت می یابد . تصمیمات آن با آراء اكثریت اعضای  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا یک سوم اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشكیل می­گردد.

تبصره ۱- خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینكه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره ۲- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۲- هیأت مدیره موظف است حداكثر ظرف یك ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت وسایرمدارك شناسایی  انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترك صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی انجمن صنفی (رئیس، دبیر و خزانه دار) ، در بانك یا بانكهای كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید

ماده ۲۳- كلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و كلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصویب هیات مدیره رسیده باشند؛ با امضاء مشترك رئیس هیات مدیره، دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود .

ماده۲۴ - در صورت استعفاء، فوت، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام  نماید.

تبصره ۱- مادامی كه اكثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكمیلی برای باقیمانده دوره برگزار میگردد.

تبصره ۲- درصورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اكثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یك چهارم اعضای انجمن موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف"6 ماه"در این زمینه اقدامی صورت نگیرد؛ بازرسان یا یك سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تكلیف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برساند.

ماده ۲۵ - هیأت مدیره موظف است دست كم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره –هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ كلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده ۲۶ - سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفاتر مالی –عضویت ) .

۲- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .

۳- دعوت مجامع عمومی درموعدمقررو بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن.

۴- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .

۵- تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن.

۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مركزی انجمن( درصورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده).

۷- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

۸- بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

۹- همكاری درجهت تاسیس و تقویت شركتهای تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضا .

۱۰- وكالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی، دستگاه‌های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .

۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آئیننامه‌های داخلی .

۱۲- تهیه گزارش عملكرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .

۱۳- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كمیته‌های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت كار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

۱۴- تشكیل كمیته‌های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل كمیته حل اختلاف ، كمیته عضویت ، كمیته تداركات و پشتیبانی ،كمیته امور حقوقی، كمیته رفاهی و سایر كمیته ها .

ماده ۲۷ - رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱- مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشكیل مرتب جلسه .

۲- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه‌ها با همكاری منشی جلسه .

۳- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن، جهت اجرا و پی گیری آن.

۴- امضای كلیه قرار دادها و احكام استخدامی كارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن كه با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه كار گمارده خواهند شد.

۵- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن.

۶- انجام سایر اموری كه به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره- قسمتی از وظایف رئیس هئیت مدیره كه مربوط به امور اداری میباشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده ۲۸- دبیرخانه انجمن تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشكیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مركز اصلی انجمن صنفی دایر و میتواند دارای كاركنانی باشد كه بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به كار گمارده میشوند .

 ماده ۲۹–وظایف واختیارات دبیر :

۱- حفظ و نگهداری كلیه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن.

۲- انجام مكاتبات اداری و جاری انجمن .

۳- امضای اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد­آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره .

۴- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای كارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن .

۵- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیكاتور و ثبت و صدورنامه‌ها

۶- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.

۷- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن.

۸- مهیا ساختن مكان تشكیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

۹- ابلاغ مصوبات و تصمیمات اركان انجمن و احكام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسئولان مربوط.

۱۰- انجام سایر اموری كه به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند .

ماده ۳۰- وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

۱- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یكی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن.

۲- اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن .

۳- رسیدگی بر صحت اسناد و مدارك تنظیم شده در مورد كلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط .

۴- امضا و صدور كارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسؤولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالی وصحت معاملات انجمن.

۶- ثبت كلیه دریافتیها وهزینه‌های انجمن در دفاتر رسمی انجمن.

۷- پیشبینی بودجه و هزینه‌های یك ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره ۱-  خزانهدار موظف است هر سال حداقل یك هفته قبل از تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجــمن را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره ،رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره ۲- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان،كلیه دفاتر واسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج –بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

ماده ۳۱ - بازرسان انجمن، متشكل از۲ نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل می باشندكه با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین كاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یكسال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب برای دوره‌های بعد، مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفاء، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها، برای بقیه دوره جانشین و عهدهدار وظایف آنان توسط هیئت مدیره، تازمان رأیگیری درمجمع عمومی بعدی، انتخاب خواهد شد.

ماده ۳۲- وظایف و اختیارات بازرسان :

۱- نظارت بر كلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومیعادی و فوق العاده.

۲- رسیدگی و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه‌های انجمن و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن.

۳- پیگیری و رسیدگی به شكایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد ).

۴- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

۵- اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .

تبصره- بازرسان باید پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وكلیه محاسبات انجمن را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یك بار در مجمع عمومی سالانه بطور كتبی و رسمی گزارش نمایند .

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده ۳۳- كاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳- عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی.

۴- نداشتن هرگونه سوءپیشینه كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

۵- داشتن حسن شهرت.

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷- حداقل ۳۰ سال تمام سن .

۸- حداقل تحصیلات لیسانس

۹- حداقل ۳ سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان كاندیداتوری و ادامه عضویت.

۱۰- متدین به یكی از ادیان رسمی كشور.

تبصره - كاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند .

ماده ۳۴ –در اجرای ماده ۱۳۱ آئین نامه انجمنهای وکانونهای مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضاء، هر دوره حداقل ۵ درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهای كارگری و كارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده ۳۵ - در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یكدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریك از اعضای هیات مدیره یا بازرسان، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریك از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشكیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

ماده ۳۶- مسئولان انجمن صنفی، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار دهند .

ماده ۳۷- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

۱- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم  تجدید انتخابات آن.

۳- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی كشور.

تبصره۱-  انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تكلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

تبصره ۳- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد  و تشكیل مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان ورییس هیات مدیره با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی این وظیفه راعهده دارخواهندداشت که درصورت عدم وجود، هیأت تسویه ای مركب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع كانون ، با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تشكیل گردد .

ماده ۳۸ –چنانچه حداكثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشكیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرسان، یك سوم اعضای انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداكثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) ، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان انجمن مكلف هستند انحلال انجمن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت كانون ، به كانون ذیربط اعلام نمایند .

ماده ۳۹- هیأت تسویه مكلف است حداكثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به كلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست كاملی از كلیه دارائیهای انجمن صنفی شامل  اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده، دارائی انجمن را پس از تسویه كلیه حسابهـای بدهكـاران و بستانكـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضاء انجمن به سهم مساوی قرار دهند و در صورت عدم وجود به یكی از مراكز پژوهشی مرتبط واگذار  شود.

ماده ۴۰- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ،تابع نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می باشد .

ماده ۴۱ –هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قابل اجرا می باشد.

ماده ۴۲- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در ۴ فصل و۴۲ ماده و ۳۹ تبصره در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ با اكثریت آرا به تصویب مجمع عمومی انجمن صنفی كارفرمایی شركتهای خدمات انرژی ایران (شركتهای مشاوره، بهینه سازی و ممیزی انرژی) رسید.

  • آمار سایت:
  • امروز: 8
  • |
  • این ماه: 3641
  • |
  • مجموع: 245951
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…